}

VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden van JACOBS DOUWE EGBERTS BE BVBA, Buro & Design Center, Esplanade 1, bus 18, 1020 Brussel BTW BE0401.288.5005 RPR Brussel (hierna “JDE” genoemd)

 

TOEPASSING

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle bestellingen en aankopen bij JDE. Andere algemene voorwaarden, zelfs indien later meegedeeld en/of op stukken uitgaande van de klant, zijn JDE niet tegenstelbaar behoudens specifiek voorafgaandelijk schriftelijk akkoord ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van JDE.

 

BESTELLINGEN

 1. Ten alle tijden behoudt JDE zich het recht voor bestellingen te weigeren of aan te passen in overeenstemming met bevoorradingsmogelijkheden, productie capaciteiten of logistieke beperkingen. Voor regelmatige klanten betekent dit dat, in het kader van de mogelijkheden, rekening gehouden zal worden met historische gegevens betreffende hun gebruikelijke bestellingsvolumes en leveringspatronen, zodat zij evenredig behandeld en bevoorraadt worden. Buitensporige bestellingen, zowel wat volumes, producten mix, leveringstermijnen of soortgelijke betreft, kunnen door JDE teruggebracht worden tot gebruikelijke bestellingspatronen om de algemene bevoorrading en een gelijke behandeling van de klanten veilig te stellen.

 

TARIEVEN

 1. De leveringen gebeuren aan de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de levering. JDE behoudt zich ten alle tijden het recht voor om haar tarieven en prijzen (met inbegrip van de kortingen) aan te passen. In geval van aanpassing op grond van dit artikel, zal de klant de lopende bestellingen van de hierdoor getroffen producten kunnen annuleren, zonder verplichting tot, noch recht op, enige schadevergoeding.

 

BETALINGEN

Contant

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke toelating van JDE, dienen alle leveringen contant, zonder korting, betaald te worden, op de maatschappelijke zetel van JDE of op de bankrekening van JDE vermeld op de factuur. Indien de betaling door middel van een overschrijving op onze bankrekening geschied, gebeurt de betaling op het moment dat het volledige factuurbedrag effectief op onze bankrekening gecrediteerd wordt. Alle kosten van de overschrijving zijn ten laste van de klant. Hou er rekening mee dat er tussen uw instructies aan uw financiële instelling en de creditering van onze bankrekening meerdere dagen kunnen voorbij gaan, zeker bij weekends of officiële feestdagen. Voor klanten waarmee er jaarafspraken overeengekomen worden, wordt uitgegaan van een standaard betalingstermijn van 30 dagen factuurdatum, behoudens andere schriftelijke overeenkomst. Ingeval van staat van faillissement, gerechtelijk akkoord, aanvraag tot uitstel van betaling, sterk ondermijnd krediet ed. vervallen alle toegestane betalingsformaliteiten van rechtswege.

 

Volledig

 1. De klant mag bij de betaling geen enkel bedrag in mindering brengen voor correcties, tegenprestaties of terugbetalingen, die voor rekening van JDE uitgevoerd werden, behalve indien hij in het bezit is van een specifiek voorafgaandelijk schriftelijk akkoord ondertekend door JDE of van een geldige kredietnota. Bij gebruikelijke onvolledige betalingen, behoudt JDE zich alle recht voor om, na het versturen van een voorafgaandelijk ingebrekestelling, de bestaande of toegestane betalingsfaciliteiten door middel van een gewoon schrijven onmiddellijk stop te zetten. en/of de leveringen te staken wegens contractbreuk tot het betalen van alle nog openstaande bedragen verhoogd met intresten en kosten in overeenstemming met artikel 6 hieronder, dan wel voorafgaand aan elke levering contante betaling op de maatschappelijke zetel van JDE te eisen van de volledige prijs, al dan niet verhoogd met nog andere openstaande vervallen bedragen.

 

Ontstentenis van betaling

 1. Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag zal JDE het toegestane disconto mogen eisen, en recht hebben op verwijlinteresten conform artikel 5 van de wet van 02/08/2002 (bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) zoals deze van tijd tot tijd aangepast kan worden, zonder dat deze lager zal zijn dan 9% per jaar. De klant zal ook een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn voor administratieve kosten en invorderingskosten ten belope van 15 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 100€ per factuur. Dit geldt onverminderd JDE’s recht om een hogere schadevergoeding te eisen voor de door haar werkelijk geleden schade. JDE behoudt zich ook het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) alle leveringen te schorsen totdat de klant alle openstaande en vervallen facturen betaald heeft, dan wel (ii) voorafgaand aan elke levering contante betaling op de maatschappelijke zetel van JDE te eisen van de volledige prijs, al dan niet verhoogd met nog andere openstaande vervallen bedragen, en dit totdat de klant alle openstaande vervallen facturen betaald heeft.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. JDE blijft eigenaar van de geleverde goederen tot volledige betaling door de klant van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten. JDE behoudt zich het recht voor deze goederen te revindiceren bij wie ze zich ook mogen bevinden. Indien de goederen geplaatst of opgeslaan worden in een ruimte die door de klant gehuurd wordt, moet de klant JDE hiervan voorafgaandelijk verwittigen, de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend maken en de verhuurder van het  eigendomsvoorbehoud van JDE op de goederen op de hoogte brengen.

 

INCOTERMS, RISICO’S & VOORBEHOUDENS

EXW

 1. Elke levering vindt plaats af fabriek JDE (Incoterms(r) 2010), behoudens andersluidend beding op de factuur. De door JDE aangegeven leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief. Een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard ook, noch tot annulatie van een bestelling. Transport en levering geschieden op risico van de klant. Indien de klant een levering weigert (om welke reden ook) en behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, heeft JDE het recht betaling te eisen aan de klant van alle kosten en schade veroorzaakt door deze weigering.

 

Voorbehoudens en klachten.

 1. Ingeval van zichtbare gebreken of schade, moet de klant of de persoon die voor rekening van de klant de levering ontvangt, onmiddellijk en op straffe van verval het nodige voorbehoud maken op de vrachtbrief en de zichtbare gebreken of schade vermelden. Klachten over verborgen gebreken moeten op straffe van verval ten laatste zeven (7) kalenderdagen na de ontdekking ervan door de klant per aangetekend schrijven ter kennis van JDE worden gebracht. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.

 

Levering aan een door de klant aangeduide derde

 1. Indien, ingevolge een stilzwijgend of formeel akkoord van de klant, JDE rechtstreeks levert aan een door de klant aangeduide derde en deze leveringen rechtstreeks aan de klant factureert onder voorlegging van leveringsbonnen, dient iedere betwiste en/of geweigerde leveringsbon uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum naar JDE teruggestuurd te worden, met precieze vermelding van de reden van weigering of betwisting.

 

GELEVERDE GOEDEREN WORDEN NIET TERUGGENOMEN

 1. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Per uitzondering, teruggenomen goederen worden teruggenomen aan de voorwaarden en modaliteiten door JDE op voorhand aan de klant mede gedeeld.

 

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is JDE niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering en kan JDE hetzij de uitvoering van de overeenkomst schorsen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadevergoeding. In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten toedoen van JDE ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst door JDE wordt verhinderd of onevenredige inspanningen vergt (ongeacht of de situatie al dan niet voorzienbaar was).

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. JDE zal in geen geval aansprakelijk zijn, in zoverre als toegestaan door de wet, voor indirecte, immateriële of gevolgschade, noch voor winstderving, omzetverlies, verlies van klanten of reputatieschade (al dan niet begrepen onder gevolgschade), zelfs veroorzaakt door enige contractuele of buitencontractuele fout van JDE. Daarenboven zal de aansprakelijkheid van JDE in ieder geval, behalve bij opzet, beperkt zijn tot de vervanging of terugbetaling van gebrekkige goederen.

 

NIETIGE, ONGELDIGE OF ONAFDWINGBARE BEPALING

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de gehele algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee brengen. Deze blijven voor het overige geldig en afdwingbaar alsof de ongeldige of onafdwingbare bepalingen of onderdelen van die bepalingen niet in de algemene verkoopsvoorwaarden begrepen zijn.

 

TOEPASBARE WET & BEVOEGDE RECHTBANK

 1. De overeenkomsten met JDE worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen en betwistingen met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Enkel de Nederlandse tekst is bindend. De vertalingen zijn louter ter informatie.

 

Laatste aanpassing : 31 oktober 2019